Zakonske odredbe
Zakonom o privatizaciji omogućeno je da se ugovor o privatizaciji raskine ukoliko kupac ne ispuni određene uslove ugovora. U slučaju da se kupac proglasi nesavesnom stranom on gubi pravo i na kupljene akcije kao i na već plaćene rate.

Zakon o privatizaciji

Član 41a.

Ugovor o prodaji kapitala, odnosno imovine smatra se raskinutim zbog neispunjenja ako, ni u naknadno ostavljenom roku za ispunjenje, kupac:

1) ne plati ugovorenu cenu, odnosno bilo koju od dospelih rata;

2) ne investira u subjekt privatizacije na način, u obliku i roku utvrđen ugovorom;

3) raspolaže imovinom subjekta privatizacije suprotno odredbama ugovora;

4) ne obezbedi kontinuitet u obavljanju registrovane delatnosti radi čijeg je obavljanja subjekt privatizacije osnovan;

5) ne dostavi garanciju za investiciono ulaganje na način utvrđen ugovorom;

6) ne izvršava odredbe o načinu rešavanja pitanja zaposlenih;

6a) ne isplati u celini minimalne zarade zaposlenima u subjektu privatizacije i pripadajuće doprinose, za period od najmanje devet meseci u toku kalendarske godine;

7) u drugim slučajevima predviđenim ugovorom.

Raskidom ugovora iz stava 1. ovog člana ... kapital koji je bio predmet prodaje prenosi se Akcijskom fondu.

U slučaju raskida ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine zbog neispunjenja ugovorenih obaveza od strane kupca kapitala, kupac kapitala kao nesavesna strana, nema pravo na povraćaj plaćenog iznosa na ime ugovorene cene, radi zaštite opšteg interesa.


Dalje: Primena Zakona na primeru Tomislava Đorđevića
©2019 Porodica Đorđević Početna