Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Hotel Prag

Tužba Tomislava Đorđevića protiv Agencije za privatizaciju

Oktobra meseca 2009. godine, Tomislav Đorđević je pokrenuo spor protiv Agencije za Privatizaciju, radi naknade štete zbog raskida Ugovora o prodaji društvenog kapitala HUTP Prag, odnosno traži da mu se vrate do raskida izvršene uplate, obzirom da raskidom ugovora Agencija preuzima nazad sve akcije Hotela Prag kojima je Tomislav do raskida upravljao.

Naime, 17. jula 2009. godine, Agencija je Tomislavu, uputila Obaveštenje o ostavljanju naknadnog roka od 60 dana, radi dostavljanja dokaza o ispunjenosti klauzule kojom se obavezao: da će u periodu od pet godina, od dana zaključenja ugovora, obezbediti kontinuitet poslovanja preduzeća u pretežnoj delatnosti za koju je preduzeće bilo registrovano na dan održavanja aukcije.

Razlog za argument Agencije da Hotel Prag nema kontinuitet poslovanja izveden je na osnovu toga što su prihodi poslovanja Hotela Prag u 2008. i 2009. bili niži od onih ostvarenih 2007. Obzirom da je nemoguće menjati bilansne podatke, odnosno „dostaviti dokaze“ koje je Agencija tražila, njeno obaveštenje je praktično predstavljalo obaveštenje o raskidu Ugovora i to na dan dospeća treće ugovorne rate, koju on zatim zadržava.

Smanjeni obim ostvarenih prihoda u 2008. i 2009. godini je posledica vršenja totalne rekonstrukcije Hotela Prag, usled čega je znatno smanjen smeštajni kapacitet i obim usluga, kao i opšte poznatog uticaja svetske ekonomske krize i bitno smanjenih finansijskih mogućnosti korisnika hotelskih usluga.

Hotel Prag je od dana zaključenja Ugovora pa do raskida, poslovao isključivo u okviru registrovane delatnosti, odnosno, nije ukinuo ni jednu od registrovanih delatnosti, nije otuđio osnovna sredstva, niti je menjao namenu objekta ili osnovnih sredstava, niti ih je koristio u funkciji van registrovane delatnosti.

Sve ovo je bilo poznato Agenciji, koja je slala svoju kontrolu u hotel tokom rekonstrukcije.

Istekom roka od 60 dana, po Obaveštenju Agencije, nastupio je raskid Ugovora po sili Zakona.

Iako je raskid Ugovora nastupio, Agencija upućuje Tomislavu više obaveštenja o naknadnim rokovima za uplatu treće rate kupoprodajne cene, sa poslednjim rokom, kraj decembra 2009. godine.

U toku trajanja sudskog postupka, januara 2010. godine, Agencija je uputila Tomislavu obaveštenje o raskidu zbog neispunjenja Ugovora o prodaji kapitala Hotela Prag, po osnovu neplaćanja treće rate i nepostojanja kontinuiteta u poslovanju Hotela Prag.

Presudom Privrednog suda u Beogradu od 17.02.2011. godine, odbijen je tužbeni zahtev Tomislava Đorđevića.

Tomislav Đorđević je izjavio žalbu Privrednom apelacionom sudu u Beogradu. Privredni apelacioni sud odbio je žalbu 06.06.2012. godine.

06.08.2012. godine Tomislav Đorđević je izjavio reviziju. 13.12.2012. godine Vrhovni kasacioni sud je odbio reviziju.

13.03.2013. godine Tomislav Đorđević se žalio Ustavnom sudu.

Tomislav Đorđević će se nakon odluke Ustavnog suda, ukoliko ona bude negativna, ponovo obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. Sud je odbio da razmotri predstavku predatu 30.11.2012. godine, sa obrazloženjem da još uvek nisu bili iscrpljeni svi pravni lekovi u Srbiji.

Kompletnu dokumentaciju iz spora možete preuzeti ovde.

Pravno mišljenje: Pravna priroda ugovora zaključenih u postupku privatizacije sa osvrtom na privatizaciju Hotela „PRAG“ – gospođe Jelisavete Vasilić, bivšeg sudije Višeg privrednog suda u Beogradu.

Tužba Agencije za privatizaciju protiv Tomislava Đorđevića

Februara meseca 2010. godine, Agencija za privatizaciju je pokrenula spor pred Privrednim sudom u Beogradu protiv Hotela Prag, Tomislava Đorđevića i International Business Investment sa zahtevom da sud utvrdi da se ponište dve odluke skupštine akcionara Hotela Prag o dokapitalizaciji.

Istovremeno, Agencija je tražila da sud donese privremenu meru zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti-zgrade Hotel Prag, i da se sve privatizovane akcije, kao i akcije iz dokapitalizacije povere na upravljanje Akcijskom fondu (sada Agencija za privatizaciju).

Agencija za privatizaciju je prodala kupcu Tomislavu Đorđeviću 70% društvenog kapitala Hotela Prag, iskazano u 141.682 akcija serije A.

Hotel Prag je nakon privatizacije imao dve emisije novih akcija u skladu sa zakonskim propisima (Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o Tržištu hartijama od vrednosti, Pravilima Beogradske berze, Pravilima Centralnog registra HoV i dr.). Drugom, zatvorenom emisijom izdato je 32.874 akcija serije B, po osnovu obaveze kupca iz privatizacinog ugovora da izvrši investiranje u subjekt privatizacije. Treća, otvorena emisija 300.000 akcija serije C, izvršena je javnom ponudom koja je odobrena od strane Komisije za hartije od vrednosti, i nekoliko puta oglašena u Službеnоm glаsniku Rеpublikе Srbiје i nаciоnаlnim novinama.

Ispunjenost uslova za emitovanje i sticanje akcija, kontrolisala je Komisija za hartije od vrednosti, koja je svojim konačnim Rešenjem, potvrdila da je celokupan proces emitovanja i sticanja akcija Hotela Prag obavljen po Zakonu.

Agencija za privatizaciju nije uložila prigovor na rešenje Komisije za hartije od vrednosti kojim je obaveštena o odobrenju emisije javnom ponudom, niti je stavila bilo kakvu primedbu na bilo koju emisiju akcija sve do raskida ugovora o privatizaciji.

Pоslе rаskidа ugоvоrа o privatizaciji, Аgеnciја zа privаtizаciјu је оdlučilа dа primеni kаsniје аmаndmаnе nа Zаkоn о privаtizаciјi i da proglasi аkciјe Tomislava Đorđevića iz оbаvеzne investicije (serija B) za sоpstvеne аkciјe Hоtеla Prаg i naložila CRHoV da prenese 32.874 akcija sa računa Tomislava Đorđevića na račun Hotela Prag. CRHoV je postupajući po ovom nalogu nezakonito preneo akcije serije A i time okrnjio osnovni paket akcija koji je bio predmet privatizacije, a koji se nalazio na računu zabrane raspolaganja Tomislava Đorđevića. Nezakonito stanje akcija serije A može se lako ispraviti kontranalogom Agencije za privatizaciju. Agencija to ne čini kako bi stvorila privid nemogućnosti da upravlja tim paketom akcija bez odluke suda kojom bi se poništila dokapitalizacija, iako Agencija za tu tužbu nema pravnu legitimaciju. Štaviše, ova situacija koja je nastala nezakonitim radnjama državnih organa – Agencije za privatizaciju i CRHoV, koristi se kao osnov za iskonstruisani krivični postupak protiv Tomislava Đorđevića za navodnu zloupotrebu službenog položaja u Hotelu Prag.

Tužbeni zahtev Agencije svodi se na sledeće: da se zadrže uplate, da se preuzme kontrola nad akcijama serije B (vlasništvo Tomislava Đorđevića) da se ponište akcije serije C i da se pri tome kupcima akcija serije C ne refundira njihovo plaćanje!

Privredni sud u Beogradu je rešenjem od 31.03.2010. godine, usvojio predlog tužioca Agencije i odredio privremenu meru, onako kako je Agencija tražila. Privredni Apelacioni sud je u celosti ukinuo rešenje Privrednog suda i vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak. Postupak za donošenje privremene mere je još uvek u toku pred privrednim sudom.

Kompletnu dokumentaciju iz spora možete preuzeti ovde.

Pravno mišljenje: Obim restitucije kod raskida ugovora zaključenih u postupku privatizacije sa posebnim osvrtom na pravo iz člana 1 Protokola 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima kroz privatizaciju Hotela „Prag“ – gospođe Jelisavete Vasilić, bivšeg sudije Višeg privrednog suda u Beogradu.

Dalje: Fontana

©2020 Porodica Đorđević