Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Ribarsko gazdinstvo

Tužba Tomislava Đorđevića protiv Agencije za privatizaciju

Septembra meseca 2009. godine, Tomislav Đorđević je pokrenuo spor protiv Agencije za privatizaciju, radi izmene odnosno raskida Ugovora o prodaji društvenog kapitala preduzeća Ribarsko gazdinstvo. U sporu Tomislav traži da se povodom promenjenih okolnosti smanji kupoprodajna cena ili da se ugovor raskine i da mu se vrate izvršene uplate, obzirom da raskidom ugovora Agencija preuzima nazad sve akcije Ribarskog gazdinstva kojima je Tomislav do raskida upravljao.

Naime, nakon zaključenja Ugovora o privatizaciji, po pravnosnažnoj presudi Trgovinskog suda u Užicu u sporu koji je započet pre 10 godina i koji je po izvršenoj privatizaciji Ribarskog gazdinstva brzopotezno rešen do revizionog postupka, Ribnjak Perućac, kao jedini proizvodni pogon Ribarskog gazdinstva, pripao je u 76,24/% u svojinu Republike Srbije i dat je na korišćenje Opštini Bajina Bašta.

Tako je Republika Srbija stekla ponovo pravo svojine na Ribnjaku, koji je već prethodno, za njen račun Agencija prodala Tomislavu, a Ribarsko gazdinstvo je ostalo bez jedinog proizvodnog dela, čime je onemogućeno vršenje proizvodne delatnosti i oduzeta mogućnost sticanja značajnog dela prihoda preduzeća.

Nakon, navedenog Tomislav je podneo tužbu radi izmene, odnosno raskida Ugovora, jer je bilo izvesno da bi u novonastalim okolnostima, održanje Ugovora na pravnoj snazi u neizmenjenom obliku bilo nepravično i nemoguće.

Do tog trenutka, Tomislav je uplatio dve rate kupoprodajne cene i izvršio ugovornu obavezu investiranja, pa je juna meseca 2009. godine, pismenim putem obavestio Agenciju o nameri da nakon usaglašavanja ugovornih obaveza i stvarnog stanja, izvrši i uplatu treće rate kupoprodajne cene.

U toku trajanja sudskog spora, krajem decembra meseca 2009. godine, Agencija je Tomislavu uputila obaveštenje o raskidu zbog neispunjenja Ugovora o prodaji društvenog kapitala Ribarsko gazdinstvo.

Presudom Privrednog suda u Beogradu od 29.04.2010. godine je odbijen tužbeni zahtev Tomislava Đorđevića.

Tomislav Đorđević je izjavio žalbu Privredno apelacionom sudu u Beogradu. Privredni apelacioni sud je 05.05.2011. godine odbio žalbu.

Tomislav Đorđević je 21.06. 2011. izjavio reviziju i podneo ustavnu žalbu. Vrhovni kasacioni sud odbio je zahtev za reviziju 22.03.2012.

Tomislav Đorđević je podneo novu ustavnu žalbu 27.07.2012.

30.11.2012. Tomislav Đorđević je Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu predao predstavku u vezi sa privatizacijom Ribarskog gazdinstva.

Kompletnu dokumentaciju iz spora možete preuzeti ovde.

Ustavna žalba Tomislava Đorđevića

U januaru 2010. godine Tomislav Đorđević je podneo Ustavnu žalbu na:

 • Odluku Agencije za privatizaciju o prenosu kapitala AD Ribarsko gazdinstvo Beograd Akcijskom fondu
 • Rešenje Agencije za privatizaciju o prenosu sopstvenih akcija subjekta privatizacije AD Ribarsko gazdinstvo Beograd Akcijskom fondu
 • nepreduzimanje radnji CRHoV u skladu sa Ustavom
 • radnju CRHoV – sprovođenje navedenih odluka suprotno Ustavu

14.11.2011. Ustavni sud odbacio je žalbu sa obrazloženjem da podnosilac nije prethodno iskoristio sva pravna sredstva za zaštitu svojih prava, iako je vođenje takvog spora pred redovnim sudovima ili upravnim organima nemoguće, pa ustavna žalba predstavlja jedini pravni lek.

Inicijative za ocenu ustavnosti Tomislava Đorđevića

U februaru 2010. godine Tomislav Đorđević je podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti sledećih odredbi Zakona o privatizaciji:

 • Član 17:
  „Akcije koje stiče kupac iz novih emisija po osnovu povećanja kapitala subjekta privatizacije za vreme izvršenja ugovornih obaveza, smatraju se sopstvenim akcijama subjekta privatizacije koje su u potpunosti plaćene.“
 • Član 29:
  „Postupak privatizacije započet do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po odredbama ovog zakona.“

24.10.2011. Ustavni sud je rešio da odbije inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti.

U februaru 2010. godine Tomislav Đorđević je podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti sledećih odredbi Zakona o privatizaciji:

 • Član 5 stav 3:
  „U obavljanju poslova kontrole postupaka privatizacije, u smislu propisa o privatizaciji, Agencija proverava: procenjenu vrednost kapitala ili imovine subjekta privatizacije; usklađenost programa privatizacije ili programa restruktuiranja sa propisima; usklađenost priliva sredstava po osnovu izvršene prodaje sa ugovorom o prodaji i izvršenje ugovora o prodaji u kojem je Agencija ugovorna strana, kao i prenos akcija bez naknade zaposlenima.“
 • Član 41a stav 3:
  „U slučaju raskida ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine zbog neispunjenja ugovornih obaveza od strane kupca kapitala, kupac kapitala kao nesavesna strana, nema pravo na povraćaj plaćenog iznosa na ime ugovorene cene, radi zaštite opšteg interesa.“

O Inicijativi za ocenu ustavnosti do danas nije raspravljano.

 

Dalje: Hotel Prag

©2020 Porodica Đorđević