Tomislav Đorđević

„Neko mora da je oklevetao Jozefa K, jer je jednoga jutra bio uhapšen, mada nije počinio nikakvo zlo.“

Franc Kafka, „Proces“

Primena Zakona na primeru Tomislava Đorđevića

Zakon predviđa da je u slučaju spora između investitora-kupca i Agencije za privatizaciju nadležan Trgovinski sud. Ugovori o privatizaciji definišu pod kojim uslovima Agencija za privatizaciju ima pravo da jednostrano raskine ugovor.

Međutim, u postupku privatizacije, Agencija pripisuje sebi pravo trgovinskih sudova da proglasi kupce nesavesnim stranama, pa tako kupcima oduzima i akcije, i zadržava sve plaćene rate bez pokretanja sudskog postupka. Čak i u slučajevima kada kupac tuži Agenciju za privatizaciju, ali i dalje želi da sprovede privatizaciju do kraja, Agencija pripisuje sebi pravo da, ne čekajući sudsku odluku, raskine ugovor, oduzme akcije i zadrži uplaćena sredstva investitora. Uz sporost sudskog sistema, ovo stavlja privatnog investitora u znatno podređen položaj.

Na ovaj način, zaobilazi se sudski sistem i pokazuje nepoštovanje principa da su svi jednaki pred zakonom. Investitorima je povređeno osnovno pravo da zaštite svoje investicije kroz nezavisni sudski sistem. Jednako pravo na pravnu zaštitu svih tipova imovine (društvene i privatne) zajamčeno je i Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čiji je Srbija potpisnik.

Tomislav Đorđević trenutno vodi 2 postupka protiv Agencije za privatizaciju pred privrednim sudovima – jedan u slučaju Hotela Prag, a drugi u slučaju Ribarskog gazdinstva Beograd. Oba postupka započeta su pre nego što je Agencija za privatizaciju jednostrano raskinula ugovor o privatizaciji. Kao odgovor na njegove tužbe pred privrednim sudom pojavljuje se međutim inscenirani krivični postupak.

Ribarsko gazdinstvo Beograd

Tomislav Đorđević je privatizovao Ribarsko gazdinstvo sa namerom da ga integriše u DTD Ribarstvo, kao što je učinjeno sa drugim akvizicijama u srodnim delatnostima (stečajna imovina AIK Njegoš i Fidelinka agrar).

Privatizacija Ribarskog gazdinstva je mogla da bude primer dobro sprovedene privatizacije od strane strateškog investitora da država ubrzo nakon aukcije nije (po neverovatno hitrom sudskom postupku) oduzela Ribarskom gazdinstvu jedini proizvodni kapacitet – ribnjak pastrmke u Perućcu.

Detaljnije o sporu vezanom za Ribarsko Gazdinstvo.

 

Hotel Prag

Privatizacija Hotela Prag je takođe mogla da bude školski primer dobro sprovedene privatizacije. Kupac je izlicitirao visoku cenu i potom ispunio sve obaveze investiranja i hotel digao na noge. Umesto da bude zadovoljna ishodom privatizacije, Agencija za privatizaciju šalje dopis Tomislavu Đorđeviću kojim preti raskidom ugovora zbog neodržavanja kontinuiteta poslovanja.

Taj dopis se šalje nakon renoviranja hotela, i predstavlja očigledan pokušaj oduzimanja imovine. Tomislav Đorđević u tom trenutku tuži Agenciju u nameri da zaštiti svoj uloženi kapital i dokaže da se Agencija ponaša kao nesavesna ugovorna strana.

Nakon raskida ugovora sa Tomislavom Đorđevićem, Agenciji za privatizaciju nije dovoljno što je uzela nazad prodate akcije i zadržala sredstva Tomislava Đorđevića, već pokreće i privredni spor u cilju poništavanja dokapitalizacije Hotela Prag izvršene na beogradskoj berzi u skladu sa svim propisima.

Detaljnije o sporovima vezanim za Hotel Prag.

 

Fontana

Kompanije u kojima Tomislav Đorđević ima vlasničko učešće stekle su manjinski paket akcija HTP Fontane na berzi, u nadi da će se ovo preduzeće sa velikim turističkim potencijalom razvijati i uz spremnost da finansijski pomognu oporavak preduzeća.
Pod upravom državnih agencija preduzeće je urušeno do te mere da je 25.09.2009. godine doneta odluka o njegovom restrukturiranju, a prava manjinskih akcionara su potpuno zanemarena.

Detaljnije o Fontani.

 

Dalje: Ribarsko gazdinstvo

©2020 Porodica Đorđević